خدمات حرفه ای موسسه

توصیفی از چگونگی و رویکرد خدمات حرفه ای موسسه :

عملیات حسابرسی مستقل و ارائه گزارش مربوطه:

الف) حسابرسی صورتهای مالی شرکت با هدف اظهار نظر درباره آنها در چارچوب ضوابط حرفه ای خواهد بود. انجام حسابرسی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی است. این استانداردها ایجاب می کند عملیات حسابرسی چنان برنامه ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول بدست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه¬ای پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. به گونه¬ای که همراه با سایر رسیدگی¬ها مبنایی معقول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی فراهم آورد. 
ب) گزارش اشتباهات یا تحریفهای با اهمیتی که در صورتهای مالی کشف می شود. توضیح اینکه به دلیل انجام رسیدگی ها بر مبنای نمونهگیری و دیگر محدودیتهای ذاتی حسابرسی و همچنین، محدودیتهای ذاتی هر سیستم حسابداری و کنترل داخلی، این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی، کشف نشده باقی بماند .
ج) اظهارنظر درباره صورتهای مالی (گزارش حسابرس مستقل). حسابرس با توجه به استانداردهای حسابرسی و بر اساس نتایج رسیدگیهای بعمل آمده، حسب مورد، نظر مقبول، مشروط، مردود یا در موارد وجود محدودیتها و ابهامات اساسی، عدم اظهار نظر ارائه میکند.
د) نقاط ضعف با اهمیتی که در سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی کشف می¬شود، به صورت گزارش جداگانه ارائه در قالب نامه مدیریت ارایه خواهد شد.
ه) عملیات سال مالی بعد تا تاریخ گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد و کنترلهای تکمیلی و پیگیری سال مالی بعد مانده حسابها و نیز اطلاع از وقایع بعد از تاریخ ترازنامه با هدف تعیین آثار آن بر صورتهای مالی صورت خواهد گرفت.

حسابرسی ویژه. 

ارایه خدمات مرتبط با حسابرسی ویژه در چارچوب استانداردهای حسابرسی اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام می شود . این موسسه آمادگی ارایه خدمات حسابرسی ویژه به شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار، بانکها، بیمه ها و سایر شرکتهای خصوصی در جهت ارزیابی رعایت مقررات حاکم  از طرف مراجع نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی ج.ا.ا. ، بیمه مرکزی ایران توسط واحد مورد رسیدگی و نیز کنترل سایر موارد مورد درخواست در چارچوب های مورد نظر را ارایه و گزارش مربوطه را در چارچوب مورد توافق و صورت جداگانه ارایه نماید.

حسابرسی داخلی:

با توجه به تجارب ارزنده شرکا و مدیران موسسه در خصوص خدمات حرفه ای مرتبط با حسابرسی داخلی این موسسه آمادگی کامل جهت ارایه و انجام خدمات مرتبط با حسابرسی داخلی مشتمل بر ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی بر مبنای استانداردهای حسابرسی داخلی و چارچوب مفهومی مربوطه (COSO) ، ارائه نقاط ضعف کنترلهای داخلی ، تفکیک نقاط ضعف ناشی از عدم وجود خط مشی مشخص برای کنترلهای داخلی،  ارزیابی نقاط ضعف ناشی از عدم رعایت کنترلهای داخلی طراحی شده و تفکیک ضعف های بااهمیت ناشی از تقلب و یا اشتباه در ساختار کنترلهای داخلی، تفکیک نارسائی هایی که در سیستم کنترل داخلی منجر به ارایه گزارشهای مالی خلاف واقع می گردد، و ارایه راهکار به منظور اصلاح و بهبود ساختار کنترل داخلی شرکتها می باشد.
 

سایر خدمات اعتبار بخشی:

با توجه به الزام تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای برخی از بانکها و شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین الزام برخی از شرکتها جهت ارایه صورتهای مالی منطبق بر IFRS به اعتبار دهندگان خارج از کشور این موسسه آمادگی دارد  ضمن ارایه خدمات مرتبط با تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) براساس استانداردهای بین المللی حسابرسی رسیدگی خود را انجام و گزارش حسابرسی را بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی به صورت فارسی و انگلیسی ارایه نماید.
 
 

سایر خدمات مالی و مشاوره مدیریت 

باتوجه به دانش و تخصص مدیریت و کارکنان این موسسه آمادگی رایه هرگونه خدمات در چارچوب های زیر را دارد:
1- ارایه خدمات حسابداری (Bookkeeping)
2- تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری ملی و همچنین بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
3- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی
4- ارایه خدمات مشاوره مدیریت
5- داوری مالی
6- تامین نیروی انسانی و سایر خدمات مرتبط در حوزه مالی و اقتصادی
 
1385 1398/03/11