اخبار
احکام اعضای هفتمین شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران صادر شد
در پی برگزاری انتخابات شورای‌عالی هفتم جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در تاریخ ششم شهریورماه، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی احکام اعضای شورای‌عالی هفتم را صادر کرد.