تیم راهبری

محمد مهدي اميدوار 
رئيس هيئت مديره 

 

مهدی خاکباز مقدم نایب
رئیس هيئت مديره

   عباس گرجی
عضو هيئت مديره

محسن بخارایی
 عضو هیئت مدیره

حسین مرتضایی
 مدیر فنی

1385 1398/03/13